AVV

Algemene Verkoopsvoorwaarden

 

1. Een verkoop komt slechts tot stand na de schriftelijke bevestiging door de verkoper. Een begin van uitvoering geldt als bevestiging, tenzij die onder voorbehoud is gebeurd.

 

2. Elke annulering van een bestelling dient schriftelijk te gebeuren. Ze is slechts geldig mits een schriftelijke aanvaarding door de verkoper. In geval van annulering is er een forfaitaire vergoeding verschuldigd van 50% van de prijs van de bestelling.

 

3. De leveringstermijnen worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en zijn derhalve niet bindend tenzij dit uitdrukkelijk overeengekomen werd. Vertraging in uitvoering van de bestelling kan nooit aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

 

4. Vervoer en eventuele verzekeringskosten zijn steeds voor rekening van de klant, tenzij uitdrukkelijk anders werd overeengekomen.

 

5. De koper hoort de goederen onmiddellijk in ontvangst te nemen en na te kijken. Klachten zijn enkel geldig indien ze per aangetekend schrijven gebeuren. Klachten die niet binnen de 8 dagen na levering zijn geformuleerd, worden niet meer aanvaard.

 

6. Verborgen gebreken kunnen slechts tot vergoeding aanleiding geven indien zij binnen de 3 maanden na de vaststelling ervan vermeld worden per aangetekend schrijven. De goederen mogen echter niet verwerkt of behandeld zijn.

 

7. De geleverde goederen blijven eigendom van de verkoper tot bij de volledige betaling van de verkoopprijs vermeerderd met de kosten en interesten.

 

8. Het risico gaat over op het moment dat de goederen onze magazijnen verlaten.

 

9. Onze facturen zijn contant betaalbaar voor of bij levering, behoudens andersluidende schriftelijke bepalingen.

 

10. In geval van betwisting zijn enkel de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen waarin ons bedrijf gevestigd is, bevoegd en het Belgisch recht is steeds van toepassing.

 

11. Onze prijzen zijn steeds geldig voor de totaliteit van deze offerte. Indien de hoeveelheden zouden gewijzigd worden, of indien er slechts delen van deze offerte zouden besteld worden, behouden wij het recht onze prijzen te wijzigen.

 

Download hier onze algemene voorwaarden en onze leveringsvoorwaarden.