Privacy

Privacy policy

Dit privacybeleid is tot stand gekomen als gevolg van de inwerkingtreding van de Algemene Verordening Gegevensbescherming op 25 mei 2018. Dit beleid beschrijft de rechten en plichten van Sonomuro met betrekking tot externe personen van wie persoonsgegevens worden verwerkt in het kader van marketingdoeleinden en het verlenen van onze diensten. Sonomuro verwerkt de gegevens van leveranciers, klanten en mensen die interesse tonen in ons bedrijf.

Dit privacybeleid regelt de verwerking van persoonsgegevens door de verwerkingsverantwoordelijke: [Sonomuro bv, Sterrenlaan 123-125 2610 Wilrijk, BE0 50395 1820]

Wij hechten veel belang aan uw privacy en raden u daarom aan om ons privacybeleid zorgvuldig te lezen.

Vragen, zorgen of klachten over dit privacybeleid kunnen worden gericht aan onze functionaris voor gegevensbescherming:

 • per post naar Sonomuro bv Sterrelaan 123-125, 2610 Wilrijk
 • per e-mail naar info@sonomuro.com

De persoonsgegevens van leveranciers, klanten en personen die interesse tonen in ons bedrijf worden beschermd door de "Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens" en door de huidige Europese Verordening van 27 april 2016 betreffende de bescherming van persoonsgegevens.

 

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die betrekking hebben op een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. "Identificeerbaar" verwijst naar identificerende gegevens (zoals naam, identiteitskaartnummer, locatiegegevens, enz.) die kunnen worden gebruikt om u direct of indirect (als natuurlijke persoon) te identificeren. 

 

Doeleinden van de verwerking van persoonsgegevens

 

Als u een nieuwe of bestaande klant bent, gebruiken we uw persoonsgegevens om met u te communiceren over onze diensten. We gebruiken uw gegevens ook om u nieuwsbrieven en uitnodigingen te sturen, op basis van ons gerechtvaardigd belang. We leggen uit waar dit over gaat in punt 1.6 hieronder.

Als u geïnteresseerd bent in ons bedrijf en onze diensten en als u deze interesse heeft getoond (bijvoorbeeld via het contactformulier op de website of door u te abonneren op de nieuwsbrief), gebruiken wij uw persoonsgegevens om met u te communiceren over ons bedrijf en onze diensten.

Wij verzamelen persoonsgegevens (via Google Analytics) en cookies om onze website te onderhouden en te verbeteren en om de gebruikerservaring van onze site continu te optimaliseren. Deze verwerking is noodzakelijk om de veiligheid en prestaties van onze website te garanderen. Het verzamelen van persoonsgegevens via Google Analytics wordt ook gebruikt om het verkeer op onze website te meten.

Soms zijn er wettelijke gronden voor ons om uw persoonsgegevens te gebruiken om aan onze verplichtingen te voldoen. Dit is vastgelegd in het toepasselijke recht.

 

Er zijn verschillende rechtsgronden voor Sonomuro bv om gegevensverwerking uit te voeren:

 

 1. Toestemming: de betrokkene heeft toestemming gegeven voor een of meer specifieke doeleinden.
 2. Wettelijke verplichting. Bijvoorbeeld: vanuit juridisch oogpunt moeten boekhoudkundige gegevens 7 jaar worden bewaard.
 3. Contract: de verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van het contract. Dit geldt wanneer de betrokkene partij is bij het contract.
 4. algemeen belang

Gerechtvaardigd belang:

 • Belangen worden altijd afgewogen tegen de privacy van de betrokken personen.
 • De verwerking moet altijd noodzakelijk zijn voor de verwerkingsverantwoordelijke.

In dit verband maakt de AVG duidelijk dat de verwerking van persoonsgegevens voor direct marketingdoeleinden als een gerechtvaardigd belang kan worden beschouwd.

Als u al op onze mailinglijst staat voor het ontvangen van marketingmateriaal in papieren en/of elektronische vorm, kunnen uw gegevens door Sonomuro bv worden gebruikt voor het verzenden van marketingmateriaal of ander materiaal met betrekking tot de diensten en producten van ons bedrijf. 

Deze toestemming kan te allen tijde, zonder motivatie en kosteloos worden ingetrokken door bijvoorbeeld te klikken op de afmeldlink die hiervoor onderaan elke promotionele e-mail wordt verstrekt. U leert meer over uw rechten in punt 5.

 

Welke persoonsgegevens verwerken wij en hoe verkrijgen wij deze gegevens?

 

Hoe wij uw persoonsgegevens verzamelen, kan worden onderverdeeld in drie categorieën:

Categorie 1: persoonsgegevens die u aan ons verstrekt

Categorie 2: persoonsgegevens verzameld door het gebruik van onze website

Categorie 3: door derden verzamelde persoonsgegevens

 

Categorie 1: persoonsgegevens die u aan ons verstrekt. De persoonsgegevens die we verwerken en hoe we deze verzamelen, zijn afhankelijk van de subcategorie waarin u valt.

 

 • U bent een nieuwe of bestaande klant:

Wij hebben uw persoonsgegevens via u verkregen,  omdat u (i) een verzoek heeft ingediend met betrekking tot onze diensten en producten,omdate Sonomuro bv (ii) uw openbare gegevens heeft gebruikt om contact met u op te nemen om u te vragen of onze diensten en producten voor u interessant  zijn, omdat u (iii) contact met ons hebt opgenomen via het contactformulier op onze website, omdat u (iv) contact met ons hebt opgenomen via e-mail of telefoon, of omdat u (v) zich heeft geabonneerd op onze nieuwsbrief via Facebook of onze website. In deze gevallen verwerken wij de volgende persoonsgegevens: uw naam, achternaam, bedrijf, telefoonnummer, e-mailadres en alle andere gegevens die nodig zijn om u onze diensten en producten aan te kunnen bieden of de gegevens die nodig zijn voor een commerciële relatie.  De gegevens die wij vragen zijn noodzakelijk om verdere communicatie mogelijk te maken. Dit is geenszins gevoelige informatie.

 

 • U toont interesse in ons bedrijf en onze diensten en producten van schanskorven of geluidswallen.  

Wij hebben deze persoonsgegevens via u verkregen, omdat u (i) contact heeft opgenomen met ons bedrijf via het contactformulier op onze website, omdat u (ii) u zich via de website u of sociale media heeft aangemeld voor onze nieuwsbrief, omdat u (iii) telefonisch contact met ons heeft opgenomen, omdat u (iv) per e-mail contact met ons heeft opgenomen. De gegevens die wij vragen zijn noodzakelijk om verdere communicatie mogelijk te maken. Dit is uw naam, achternaam, bedrijf, telefoonnummer, geslacht en e-mailadres. Dit is geenszins gevoelige informatie.

 

Categorie 2: Persoonsgegevens verzameld door het gebruik van onze website.

Door het gebruik van cookies.

Tijdens het gebruik van de website. We slaan bepaalde informatie over u op via een Google Analytics-tracker. Deze informatie is geanonimiseerd en kan op geen enkele wijze worden gekoppeld aan een natuurlijke persoon.

 

Categorie 3: Door derden verzamelde persoonsgegevens

Sonomuro bv wordt via derden op de hoogte van uw persoonsgegevens. Wij behandelen ze in ieder geval in overeenstemming met de bepalingen van de AVG. We gaan er ook van uit dat deze derde partij zich aan de wetgeving heeft gehouden en de toestemming van de betrokkene heeft gevraagd voor de verspreiding van zijn of haar gegevens.

 

 • Gegevens verkregen via de klant.

Om een vlotte uitvoering van de commerciële relatie te waarborgen, worden persoonsgegevens door de klant verstrekt aan de uitvoerende partij, indien van toepassing Sonomuro bv.  De klant definieert contractueel de doeleinden van de gegevensverwerking en is hiervoor verantwoordelijk.  Sonomuro bv staat van haar kant garant voor de correcte verwerking van deze gegevens door haar medewerkers en maakt voortdurend gebruik van technische en organisatorische maatregelen.

Gegevens uit de categorieën 1 en 3 worden systematisch opgeslagen in onze centrale database: Exactonline.  Exactonline houdt zich ook aan de privacywetgeving en garandeert te allen tijde de veiligheid van uw gegevens. Een link naar Mailchimp staat in Exactonline.  Het stelt ons in staat om u te informeren over de ins en outs van ons bedrijf via nieuwsbrieven (op voorwaarde dat u ons uw uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven). Mailchimp heeft ook een verplichting om te voldoen aan nieuwe privacywetgeving.

 

Indien u reeds op onze mailinglijst staat voor het ontvangen van marketingondersteuning in papieren en/of elektronische vorm, kan Sonomuro bv uw gegevens gebruiken voor het verzenden van marketingmateriaal of enig ander materiaal met betrekking tot de diensten en producten van Sonomuro bv.

 

Deze toestemming kan te allen tijde, zonder motivatie en kosteloos worden ingetrokken door bijvoorbeeld onderaan elke e-mail op de afmeldlink te klikken die hiervoor is verstrekt.

 

Hoe lang bewaren wij deze persoonsgegevens?

De persoonsgegevens (categorie 1 of 2) die u aan ons verstrekt, worden bewaard totdat u zich afmeldt voor onze communicatie. De persoonsgegevens die worden gebruikt voor de uitvoering en levering van de overeengekomen diensten en producten worden bewaard in de archieven op onze server, tenzij de klant anders wenst. In overeenstemming met de wettelijke verplichting worden boekhoudkundige gegevens gedurende een periode van 7 jaar bewaard.

 

Doorgifte van gegevens aan derden

 

Om onze diensten te kunnen leveren, kunnen wij uw gegevens overdragen aan derden.

 

 • Externe dienstverleners

Als onderdeel van ons klantrelatiebeheer maken wij gebruik van de Exactonline database waarin wij uw gegevens opslaan. Voor het versturen van mailings gebruiken we Mailchimp of Sender.

Ons cloudplatform is Dropbox. Onze webhosts zijn Blacklion en Wix.

 

 • Als u wilt weten hoe uw persoonlijke gegevens worden gebruikt, verwijzen we u naar hun respectieve privacybeleid.
 • Als u klant bent van Sonomuro bv, houd er dan rekening mee dat wij uw gegevens kunnen doorgeven aan leveranciers om onze diensten en producten te kunnen leveren. Dit is ook met het oog op een handelsovereenkomst.
 • Als u een leverancier bent, houd er dan rekening mee dat we uw gegevens aan onze klanten kunnen doorgeven om onze diensten te kunnen leveren.
 • Sonomuro bv verstrekt in geen geval persoonsgegevens aan onze social mediapartners. Wanneer u iets deelt op onze website, kunnen uw persoonlijke gegevens over u worden verzameld door een aanbieder van sociale mediadiensten. In dergelijke gevallen treedt de aanbieder van sociale netwerkdiensten op als beheerder. Wij verwijzen u naar hen voor vragen over hun privacybeleid.
 • Om de verwerking van uw persoonsgegevens te kunnen garanderen, geven wij onze medewerkers toegang tot uw persoonsgegevens.

Uw rechten

 • Recht op inzage: u heeft te allen tijde het recht om uw persoonsgegevens kosteloos in te zien. Wij zijn verplicht om dit op een duidelijke en toegankelijke manier aan u te verstrekken.
 • Recht op correctie, wissing en beperking van gegevens: u heeft te allen tijde het recht om ons te vragen uw persoonsgegevens te corrigeren, aan te vullen of te verwijderen. U erkent dat in het geval van een weigering om te communiceren of een verzoek tot verwijdering van persoonsgegevens, het aanbieden van bepaalde diensten en producten onmogelijk kan worden gemaakt. U kunt ook verzoeken om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken.
 • Recht van bezwaar: u hebt ook het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen. Daarnaast heeft u te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden. In dit geval hoeft u geen reden op te geven.
 • Recht op vrije overdracht van gegevens: u hebt het recht om de door ons verwerkte persoonsgegevens in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machinaal leesbaar formaat te verkrijgen en/of over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke.
 • Recht om toestemming in te trekken: voor zover de verwerking is gebaseerd op uw voorafgaande toestemming, hebt u het recht om deze toestemming in te trekken.
 • Uitoefening van uw rechten: u kunt uw rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen
  • per e-mail: naar info@sonomuro.com
  • per post naar Sonomuro bv, Sterrenlaan 123-125 2610 Wilrijk
  • door gebruik te maken van het gedeelte "Contact" van onze website.
 • Recht om een klacht in te dienen: u hebt het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit: Belgische Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel.: +32 (0)2 274 48 00, Fax +32 (0)2 274 48 35, e-mail: commission@privacycommission.be.

Internationale gegevensoverdracht

Sonomuro levert diensten en producten in verschillende landen. Om de goede werking van deze diensten en producten te waarborgen, kunnen we in sommige gevallen persoonsgegevens overdragen aan leveranciers in het buitenland. Deze overdracht gebeurt altijd ter kennis van de klant. Landen die onder de EU-wetgeving vallen, zijn verplicht om te voldoen aan de AVG.